Condicions Generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1- INTRODUCCIÓ

 

Aquest document estableix les condicions generals de contractació (d’ara endavant, les “condicions”) en la compra de productes que s’ofereixen a la botiga on-line de la pàgina web klaams.com, propieta de LINKIN LOGISTICS, independentment de l’aplicació, mitjà digital, suport o dispositiu a través del qual s’hi pugui accedir.


Aquestes condicions es refereixen exclusivament a persones físiques o jurídiques no comerciants i s’han redactat d’acord amb la normativa aplicable a la matèria:


 • Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic
 • Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s’aprova la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
 • Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació
 • Llei 7/1996 d’ordenació de la llei de comerç minorista
 • Reial decret 1591/2009 que regula els productes sanitaris
 • Reial decret legislatiu 1/2015 pel qual s’aprova la Llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris

Linkin Logistics  es reserva la facultat de modificar l’estructura, configuració i disseny del lloc web i actualitzar aquestes condicions, en qualsevol moment i sense avís previ. Les modificacions que s’hi introdueixin no tindran caràcter retroactiu.2- ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS Y ÚS DEL LLOC WEB


La navegació, com també el simple accés a la pàgina web i l’adquisició de qualsevol dels productes que ofereix a la botiga on-line, atribueixen la condició d’usuari d’aquesta pàgina i impliquen que s’accepten plenament i sense reserves aquestes condicions, com també la nostra política de privacitat i cookies, i s’obliga a:


Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per fer consultes o comandes vàlides legalment

b) No fer cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estaríem autoritzats a anul·lar-la i informar-ne les autoritats pertinents.

c) Facilitar una adreça de correu electrònic, adreça postal o altres dades de contacte d’una manera veraç i exacta sense la qual no es podrà cursar la comanda feta.3- IDIOMA I DURADA DEL CONTRACTE. CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR


El contracte es pot formalitzar, a elecció de l’usuari, en qualsevol dels idiomes en què les condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.


La durada del contracte comprèn totes les fases del procés de compra que s’inicia amb la sol·licitud de la comanda inicial, continua amb l’abonament total del preu de compra per part de l’usuari i s’acaba amb el lliurament efectiu per part de Linkin Logistics  del producte adquirit.


Els productes que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web tenen com a destinataris únicament persones físiques més grans de divuit anys, o persones jurídiques que, d’acord amb la legislació vigent, tinguin la capacitat legal suficient per acceptar aquestes condicions; no s’admet la revenda d’aquests productes.4– MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS


 En el supòsit que l’usuari detecti que s’ha produït un error en introduir les dades personals durant la compra en aquesta pàgina web, es pot posar en contacte a través de email info@klaams.com o chat de Whatsapp disponible des de la pròpia pàgina web, per demanar la correcció de les dades.5– DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES. PRODUCTES OFERTS I PREUS


 5.1. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en estoc, de manera que, si un cop feta la comanda hi haguessin dificultats pel que fa al subministrament, LINKIN LOGISTICS informaria l’usuari per correu electrònic/mòbil d’aquesta circumstància i li demanaria si vol la devolució de l’import proporcional o vol esperar a l’entrada de nou stock.


5.2. Els productes que s’ofereixen a la botiga on-line, i les seves característiques, utilitats, imatges i preu, apareixen en pantalla.


Els preus que s’indiquen a la pàgina web figuren en euros i són preus de venda al públic, per la qual cosa inclouran l’IVA corresponent, però no les despeses d’enviament, que s’afegeixen a l’import total que es degui en finalitzar la compra, segons l’opció d’enviament que hagi triat l’usuari.

Els preus dels productes que s’ofereixen a la botiga on-line només són vàlids per a les comandes que es facin a través d’aquesta pàgina web.


LINKIN LOGISTICS es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment; no obstant això, els productes que se sol·liciten es facturen segons les tarifes en vigor que s’indiquen en confirmar la comanda.

No obstant això, LINKIN LOGISTICS no està obligada a subministrar un producte el preu al web del qual sigui manifestament erroni i es pugui reconèixer de manera raonable que es tracta d’un error a l’hora de fixar el preu i, per tant, incorrecte.


El tipus d’IVA aplicable és el que estigui vigent legalment en cada moment en funció del producte adquirit. En cas que es modifiqui el tipus d’IVA, el preu es modifica automàticament sense necessitat de notificar-ho, des de la data en què entri en vigor el nou IVA. 6– PROCÉS DE COMPRA


Per adquirir els productes de la botiga on-line l’usuari ha de seguir els passos següents:


 • IDENTIFICACIÓ

L’usuari s’ha d’identificar emplenant el formulari corresponent, on ha de completar les dades que es demanin a fi de crear una fitxa d’usuari per la comanda que està realitzant.

Les dades que es facilitin a LINKIN LOGISTICS per realitzar la comanda tenen caràcter personal, intransferible i modificable.

L’usuari és l’únic responsable de la validesa i la veracitat de la informació que faciliti.


 • SELECCIÓ DE PRODUCTES

L’usuari ha de localitzar i seleccionar el producte o productes que vulgui dins de la secció corresponent, i també l’adreça d’enviament; pot triar entre:

 • Enviament al “punt de recollida” corresponent al seu col·lectiu, cas en el qual l’usuari ha de seleccionar marcant la casella, i facilitar les dades de contacte necessàries per fer l’avís corresponent quan la comanda estigui disponible per recollir-la.
 • Enviament a domicili a l’adreça que s’hagi indicat durant el procés de compra, i facilitar igualment les dades de contacte a l’objecte que el servei de missatgeria que s’ocupa del repartiment pugui localitzar l’usuari..

L’usuari és l’únic responsable dels productes seleccionats i que s’adeqüin a les seves necessitats, de manera que LINKIN LOGISTICS no assumeix cap responsabilitat en aquest sentit.


 • VALIDACIÓ Y ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

Un cop s’hagin emplenat totes les dades necessàries per fer la comanda, l’usuari l’ha de validar acceptant aquestes condicions, i amb aquesta finalitat declara que ha obtingut tota la informació precontractual exigible legalment per comprar productes a la botiga on-line klaams.com.


 • CONFIRMACIÓ

Un cop s’ha fet la compra, i en el termini més breu possible, LINKIN LOGISTICS envia per correu electrònic a l’usuari la confirmació de la compra. En cas que una comanda contingui més d’un producte és possible que es lliurin en moments diferents en funció de l’origen dels subministraments de cadascun.

 


7– PAGAMENT


El pagament del preu dels productes que s’adquireixen a través de la botiga on-line i de les despeses d’enviament que, si és el cas, corresponguin es pot fer a través dels mitjans de pagament que s’ofereixen en el moment de la compra.


El procés de compra només s’acaba quan s’ha confirmat el pagament per part de l’usuari; cal precisar que el pagament per mitjà de targeta bancària inicia la sol·licitud sistemàtica d’autorització de dèbit i que qualsevol denegació d’aquesta autorització pel motiu que sigui comporta que s’anul·li la comanda.


LINKIN LOGISTICS redirigeix a la passarel·la de pagament REDSYS amb Banc Sabadell, de manera que totes les dades que proporcioni l’usuari i que estiguin relacionades amb els mitjans de pagament no es guarden dins la web de klaams.com.8– LLIURAMENT


LINKIN LOGISTICS envia els productes adquirits a la botiga on-line a l’adreça domiciliària que hagi indicat l’usuari en el moment de fer la compra o al punt de recollida que hagi seleccionat, dins del termini indicat en el moment en què es faci la comanda.


Tots els lliuraments s’anuncien a través d’un correu electrònic enviat a l’adreça d’e-mail que indiqui l’usuari en el moment de fer la comanda.


En el supòsit que no es rebi a l’adreça indicada per l’usuari en la formalització, perquè l’adreça estigui incompleta o no sigui vàlida, o si no s’ha reclamat malgrat l’avís que s’hagi deixat en aquesta adreça, cosa que hagi provocat la devolució del paquet a LINKIN LOGISTICS, les despeses d’enviament són a càrrec del client.

LINKIN LOGISTICS ha de fer els millors esforços per complir els terminis de lliurament que s’han establert. No obstant això, si per algun motiu aquests terminis no es poguessin complir, informaria l’usuari de manera immediata i li donaria l’opció de continuar endavant amb la compra i establir una nova data de lliurament, o bé, a la seva recepció, anul·lar la comanda contra el reemborsament total del preu abonat a través del mateix mitjà amb què s’ha fet el pagament, en un termini de catorze (14) dies des de l’anul·lació, i això, amb exclusió de qualsevol indemnització de danys i perjudicis.


En cas que el producte s’hagi perdut o que la comanda es rebi incompleta (falta un producte o més), l’usuari ho ha de comunicar al Servei d’Atenció al Client a l’adreça: info@klaams.com per resoldre la incidència. LINKIN LOGISTICS ha de verificar la incidència i comunicar per correu electrònic a l’usuari, dins d’un termini raonable, si escau el reenviament en cas d’un producte extraviat o el reemborsament o la substitució en cas que falti.

Als efectes d’aquestes condicions, s’entén que s’ha produït el “lliurament” en el moment en què es posa el producte o productes adquirits a disposició del comprador, cosa que queda acreditada mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament que s’hagi acordat.


El comprador ha de verificar immediatament quan rebi el producte o productes la conformitat respecte de la comanda feta.


Qualsevol anomalia o reserva identificada pel comprador en el moment del lliurament s’ha de notificar en el termini màxim de quatre (4) dies al Servei d’Atenció al Client a l’adreça: info@klaams.com.9– IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT


En els supòsits en què a LINKIN LOGISTICS li sigui impossible lliurar la comanda a l’adreça que hagi facilitat l’usuari, se li deixa avís per a un nou lliurament perquè es retiri a l’empresa de transport. En el supòsit que a l’usuari li fos impossible ser al lloc de lliurament a l’hora convinguda, ha de contactar amb LINKIN LOGISTICS per acordar un altre dia de lliurament.


En cas que passats 14 dies des que la comanda estigui disponible per lliurar-la i no s’hagi lliurat per causa no imputable a LINKIN LOGISTICS, entendrem que l’usuari vol desistir del contracte i el considerarem resolt; això és aplicable a tots els sistemes de lliurament vigents en el moment de fer la compra.


Com a conseqüència de la resolució del contracte, LINKIN LOGISTICS ha de reemborsar a l’usuari tots els pagament que hagi fet, tret de les despeses d’enviament, en el termini màxim de catorze (14) dies des de la data en què considerem resolt el contracte.


En el supòsit que el transport derivat de la resolució del contracte tingui un cost addicional, LINKIN LOGISTICS esta autoritzada a repercutir els costos corresponents.10– POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

 

10.1. Dret legal de desistiment

De conformitat amb el que estableix la Llei general de consumidors i usuaris, el comprador disposa d’un termini de catorze (14) dies naturals, comptadors a partir del dia de recepció de la comanda, per exercir el dret de desistiment legal sense haver d’al·legar motius ni pagar penalitzacions. Quan el termini de catorze dies acabi en dissabte, diumenge o dia festiu o no laborable, s’amplia fins al primer dia laborable següent.


Per exercitar el dret de desistiment, l’usuari pot sol·licitar que se li reculli a domicili.

L’usuari ha de notificar a LINKIN LOGISTICS mitjançant un correu electrònic adreçat a info@klaams.com que vol exercir el dret de desistiment.


Un cop exercitat el desistiment, LINKIN LOGISTICS ha de reemborsar tots els pagaments que hagi rebut de l’usuari, tret de les despeses de devolució que, si n’hi hagués i optés per la devolució a domicili, anirien a càrrec de l’usuari (8€ península i 18€ Balears).


Els productes s’han de tornar en l’embalatge original i en perfecte estat de conservació en el termini de catorze (14) dies des de la data de recepció.


La devolució es rebutjaria si el producte no estigués en les condicions esmentades, i es posaria a disposició de l’usuari perquè el reculli a càrrec seu.


El reintegrament de la compra en cas que s’accepti, LINKIN LOGISTICS l’ha de fer en un termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què l’usuari exerciti el dret de desistiment. No obstant això, LINKIN LOGISTICS pot retenir el reemborsament fins que hagi rebut el producte adquirit inicialment i comprovar-ne l’estat.


10.2 Excepcions al desistiment

De conformitat amb el que disposa la Llei general de consumidors i usuaris, el comprador no té dret a desistir del contracte que tingui com a objecte:


Subministrar béns personalitzats, amb algun element com noms, números o qualsevol tipus de personalització que l’usuari hagi demanat expressament en el moment de realitzar la comanda.


L’acceptació d’una devolució, en els casos admesos, estarà sempre subjecta a la valoració de l’equip de Servei d’Atenció al Client de LINKIN LOGISTICS d’acord amb els criteris esmentats anteriorment.

 

10.3. Devolució de producte defectuós

En cas que l’usuari consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta al que s’estipula al contracte, s’ha de posar en contacte de manera immediata amb LINKIN LOGISTICS en un termini màxim de quatre (4) dies des de la recepció, a través del correu electrònic info@klaams.com, i facilitar les dades del producte, com també el dany que pateix, on se li indicarà la manera de procedir.


El producte s’ha de tornar amb el transport a càrrec del client. LINKIN LOGISTICS examinarà el producte que es torni i comunicarà per correu electrònic a l’usuari, dins d’un termini raonable, si pertoca el reemborsament o la substitució (si és el cas). En el supòsit que no pertoqui el reemborsament o la substitució, el producte es deixa a disposició del client, el qual es fa responsable dels costos de recollir-lo.


El reemborsament o la substitució del producte s’ha de fer tan aviat com sigui possible i, en qualsevol cas, dins dels catorze (14) dies següents a la data en què LINKIN LOGISTICS comuniqui a l’usuari a través del correu electrònic si pertoca el reemborsament o la substitució del producte no conforme.


Les quantitats que es paguin pels productes que es tornin a causa d’algun defecte es reemborsen íntegrament, incloent-hi tant els costos de transport de lliurament com els de devolució acreditats degudament. La devolució s’ha de fer en el mateix mitjà de pagament que es va fer servir per pagar la compra.11– RESPONSABILITAT


LINKIN LOGISTICS ha de fer els millors esforços per assegurar la disponibilitat, sense interrupcions, de la seva botiga on-line, com també l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que hi pugui haver. No obstant això, i atesa la naturalesa mateixa d’internet, no és possible garantir aquests aspectes. Així mateix, l’accés a la botiga on-line es podria veure suspès o restringit ocasionalment per fer treballs de reparació o manteniment, o per introduir-hi nous productes o serveis. No obstant això, ha de procurar limitar la freqüència i la durada d’aquestes suspensions o restriccions.


LINKIN LOGISTICS no és responsable de (i) cap pèrdua que es pugui atribuir a incompliment per part de l’usuari ni de (ii) cap pèrdua indirecta o de caràcter conseqüencial que no sigui raonablement previsible per les dues parts en el moment en què l’usuari hagi començat a fer servir la pàgina web LINKIN LOGISTICS per adquirir productes.


LINKIN LOGISTICS no és responsable de cap demora o falta de compliment de les obligacions derivades d’aquestes condicions si aquesta demora o falta de compliment es pot atribuir a circumstàncies alienes al seu control raonable. Aquesta disposició no afecta el dret de l’usuari de rebre el producte en un termini raonable o a rebre el reemborsament oportú per al cas que no es puguin subministrar els productes en un termini raonable per qualsevol causa aliena al nostre control raonable.12– RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE


LINKIN LOGISTICS es reserva el dret de retirar de manera immediata l’accés al servei i a la botiga on-line als usuaris que contravinguin el que es disposa en aquestes condicions, sense possibilitat de reemborsament en cas que se n’hagi fet el pagament

  

Són causes de resolució del contracte:


Quan l’accés a la pàgina web es faci amb finalitats il·legítimes, incloent-hi com a tals les que s’enumeren en aquestes condicions


Quan les dades de cobrament que proporcioni l’usuari en la contractació siguin errònies o impossibilitin facturar o cobrar el producte


En cas d’usos fraudulents del producte o contraris a la bona fe contractual.13– TITULARITAT DE LA WEB


La titularitat d’aquesta pàgina web correspon a LINKIN LOGISTICS SCP, societat amb domicili a Barcelona (Barcelona), Carrer Jordi de Sant Jordi, 19. E-1, amb CIF nº J-66918723.


LINKIN LOGISTICS, a través de la pàgina web klaams.com, es dedica a vendre i comercialitzar productes textils i complements, generalment per a usuaris de col·lectius amb contracte LINKIN LOGISTICS.


Als efectes d’aquestes condicions, el contacte és el correu electrònic info@klaams.com.14– NOTIFICACIONS


La normativa aplicable exigeix que part de la informació i les comunicacions que s’enviïn als usuaris sigui per escrit. L’usuari d’aquesta pàgina web accepta que la major part de les comunicacions amb LINKIN LOGISTICS sigui electrònica.


LINKIN LOGISTICS contacta amb els usuaris per correu electrònic. L’usuari consent que es faci servir aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tots els contractes, notificacions, informació i altres comunicacions que enviï LINKIN LOGISTICS de manera electrònica compleixen el requisit legal de ser per escrit.


Els usuaris han d’enviar les comunicacions i notificacions a LINKIN LOGISTICS preferiblement a través dels diferents mitjans de contacte que s’han indicat.


S’entén que les notificacions s’han rebut i s’han fet correctament 24 hores després d’haver enviat un correu electrònic, i només cal provar que la notificació s’ha enviat a l’adreça de correu electrònic que hagi especificat l’usuari en el moment de registrar-se a la pàgina web.15– RENÚNCIA


La falta de requeriment per part de LINKIN LOGISTICS del compliment estricte d’algunes de les obligacions que contreu l’usuari en virtut d’aquestes condicions, o la falta d’exercici per part de LINKIN LOGISTICS dels drets i les accions que es deriven d’aquestes condicions, no suposen cap renúncia ni constitueixen cap limitació pel que fa a aquests drets ni exoneren l’usuari de complir les seves obligacions.


Les renúncies a exigir el compliment que pugui fer LINKIN LOGISTICS no constitueixen cap renúncia a exigir compliments posteriors.


Cap renúncia per part de LINKIN LOGISTICS a aquestes condicions no té efecte tret que s’estipuli de manera expressa que es una renúncia i es formalitzi mitjançant una comunicació a l’usuari d’acord amb el que es disposa a l’apartat de notificacions anterior.16– NUL·LITAT PARCIAL


En cas que alguna d’aquestes condicions es declari nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per una autoritat competent, la resta de termes i condicions romanen en vigor sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.17– ACORD COMPLET


Aquestes condicions i qualsevol document a què es faci referència expressa a les condicions constitueixen l’acord íntegre existent entre l’usuari i LINKIN LOGISTICS en relació amb l’objecte d’aquests condicions i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguts entre l’usuari i LINKIN LOGISTICS verbalment o per escrit. Les dues parts reconeixen que han consentit que es formalitzi un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que es pugui inferir de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades per ambdues parts abans d’aquest contracte, tret d’allò que figura expressament esmentat en aquestes condicions.18– LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través de la botiga on-line de LINKIN LOGISTICS es regeixen per la legislació espanyola


Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquestes condicions s’ha de sotmetre a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.


Aquestes condicions generals s’han actualitzat en data del 1 de setembre de 2021.

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday